เอกสารประกอบ
การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพฯ
14 – 15 กุมภาพันธ์ 2562

เอกสารประกอบการบรรยาย  (คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

 คลิกเพื่อดาวโหลด ดาวน์โหลด

 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรม  (คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)


 คลิกเพื่อดาวโหลด


หนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(กิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส.)ซักซ้อมความเข้าใจ ศธ 04002/ว777 ลว 18 ก.พ.62

ซักซ้อมความเข้าใจ  ศธ 04002/ว788 ลว. 18 ก.พ. 62