การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 9/2566

วันที่ 15 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประธาน กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 9/2566 โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือข้อราชการและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของ สพฐ. โดยมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ ควบคู่การประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting

ทั้งนี้ ในการประชุมมีประเด็นหารือที่น่าสนใจ อาทิ การขับเคลื่อนการใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ของครูและบุคลากรทางการศึกษา การพิจารณา (ร่าง)นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567 รวมถึงรายงานข้อเสนอแนะการตรวจสอบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะอนุกรรมการด้านการขับเคลื่อนการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมของภาคเอกชน (CSR) เป็นต้น

การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 8/2566

 

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประธาน กพฐ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 8/2566 ซึ่งมี นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 8/2566 เพื่อหารือข้อราชการและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของ สพฐ. โดยมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ ควบคู่การประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting

ทั้งนี้ ในการประชุมมีประเด็นหารือที่น่าสนใจ อาทิ รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำแผนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570) การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำเสนอ เป็นต้น


ข่าวโดย : นางสาวฐิติมา ชาลีกุล

https://www.obec.go.th/archives/881354

การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 7/2566

 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประธาน กพฐ.) เป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือข้อราชการและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของ สพฐ. โดยมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 7/2566 ซึ่งมี เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ ควบคู่การประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting

ทั้งนี้ ในการประชุมมีประเด็นหารือที่น่าสนใจ อาทิ โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำเสนอ เป็นต้น

ข่าวโดย : นางสาวฐิติมา ชาลีกุล

https://www.obec.go.th/archives/866190