การประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 8/2567

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 8/2567 โดยมี นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธํารง  ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ นำโดย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) และนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขับเคลื่อน นโยบาย ‘เรียนดี มีความสุข’ ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน สร้างโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนและผู้ปกครองมีสุขนั้น

สพฐ. จึงได้จัดประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. โดยตั้งเป้าหมายระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารของแต่ละสำนักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันแบบ One Team เพื่อเร่งนำนโยบายไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานแก่ รมว.ศธ. ให้ทราบต่อไป

สำหรับการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 8/2567 ได้หารือข้อราชการ อาทิ การติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนงานในแต่ละด้านของคณะกรรมการ 9 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการขับเคลื่อนการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการขับเคลื่อนการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง คณะกรรมการขับเคลื่อน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนการมีรายได้ระหว่างเรียน คณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาด คณะกรรมการขับเคลื่อนการคัดเลือกแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาด้วยวิธีพิเศษ คณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาส และคณะกรรมการควบคุม กำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย อีกทั้ง ยังได้หารือเกี่ยวกับ การส่งเสริมการอ่าน PISA DLTV ภาษาอังกฤษ ตัวชี้วัดองค์กรคุณภาพ เป็นต้น


ข่าวโดย : นางสาวฐิติมา ชาลีกุล

ที่มา >>>สพฐ. เดินหน้าเรียนดีมีความสุข ประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 8/2567 – สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | (obec.go.th)<<<การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2567

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ซึ่งมีศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประธาน กพฐ.) เป็นประธานในการประชุม โดยมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และผู้บริหารสำนักต่างๆ ของ สพฐ. เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการหารือข้อราชการและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านการศึกษาของ สพฐ. โดยมีประเด็นหารือที่น่าสนใจ อาทิ การปรับปรุงการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ซึ่งนางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ที่มีประสิทธิภาพอย่างรอบด้าน เพื่อปรับปรุงการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เกิดสมรรถนะกับผู้เรียน โดยให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่าการพุ่งเป้าไปที่ผลคะแนนในการประเมินเพียงอย่างเดียว โดยที่ประชุม กพฐ. ได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไป นอกจากนั้น ยังมีเรื่องของการเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาจีน การจัดตั้งและแผนการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยใหม่ 6 แห่ง การขยายการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของเขตพื้นที่การศึกษาหนึ่งไปในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น และการขยายชั้นเรียน การรวม การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น


ข่าวโดย : นางสาวฐิติมา ชาลีกุล

ที่มา >>>ผู้บริหาร สพฐ. ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2567 – สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | (obec.go.th)<<<