การประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 25/2566

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 25/2566 โดยมี นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธํารง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. รวมถึงผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรุงเทพ บอลล์รูม โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 25/2566 ได้หารือข้อราชการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล) ที่ต้องการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง สร้างโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย สพฐ. ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนงานในแต่ละด้าน รวม 9 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการขับเคลื่อนการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้รายงานการดำเนินงานตามนโยบายลดภาระครูและบุคลากรฯ และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล รวมถึงคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการขับเคลื่อนการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง คณะกรรมการขับเคลื่อน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนการมีรายได้ระหว่างเรียน คณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาด คณะกรรมการขับเคลื่อนการคัดเลือกแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาด้วยวิธีพิเศษ คณะกรรมการบริหารงบประมาณตามนโยบาย และคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาส เป็นต้น

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันแบบ One Team เพื่อเร่งนำนโยบายไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานให้ รมว.ศธ. รับทราบต่อไป


ข่าวโดย : นางสาวฐิติมา ชาลีกุล

ที่มา >>>สพฐ. ประชุมผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 25/2566 เร่งขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ต่อเนื่อง – สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | (obec.go.th)<<<


การประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 24/2566

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 24/2566 โดยมี นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธํารง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ นำโดย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) และนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขับเคลื่อน นโยบาย ‘เรียนดี มีความสุข’ ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน สร้างโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนและผู้ปกครองมีสุขนั้น

สพฐ. จึงได้จัดประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. โดยตั้งเป้าหมายระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารของแต่ละสำนักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันแบบ One Team เพื่อเร่งนำนโยบายไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานแก่ รมว.ศธ. ให้ทราบต่อไป

สำหรับการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 24/2566 ได้หารือข้อราชการ อาทิ การรายงานสรุปการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ประจำปี 2566 การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนขนาดเล็ก การดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล การพิจารณาเรื่องของขวัญวันปีใหม่ ของขวัญวันครู และของขวัญวันเด็ก ของ สพฐ. การเสนอให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้พลังงานทดแทนในสถานศึกษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟ การรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัย สพฐ. การรายงานการติดตามข้อมูลโรงเรียน ในพื้นที่ภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว การขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นแก่นักเรียน อาทิ กิจกรรมกีฬาสี การเข้าค่ายลูกเสือ วันลอยกระทง ภัยพิบัติจากการเปลี่ยนฤดูกาล เป็นต้น


ข่าวโดย : นางสาวฐิติมา ชาลีกุล

ที่มา >>>สพฐ. เดินหน้าเรียนดีมีความสุข ประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 24/2566 – สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | (obec.go.th)<<<

การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 11/2566

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประธาน กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 11/2566  โดยมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. และนายภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 11/2566 เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ ควบคู่การประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting

.
ทั้งนี้ ก่อนการประชุมได้มีการนำเสนอข้อค้นพบการใช้ภาษาไทยของนักเรียนจากการทดสอบ O-NET ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งที่ประชุม กพฐ. รวมถึงผู้บริหาร สพฐ. ได้รับทราบและจะนำข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ ไปพิจารณาสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป พร้อมกันนั้น สพฐ. ได้นำเสนอ (ร่าง) นโยบาย และจุดเน้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 เพื่อให้ที่ประชุม กพฐ. ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับร่างฯดังกล่าว โดย สพฐ. ได้ชี้แจงข้อซักถามพร้อมรับข้อเสนอแนะไปปรับปรุงร่างฯ ให้มีความสมบูรณ์ก่อนประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป
.
จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุม กพฐ. ครั้งที่ 11/2566 เพื่อหารือข้อราชการและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านการศึกษา โดยมีประเด็นหารือที่น่าสนใจ อาทิ การขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว จังหวัดเชียงใหม่ การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 7 การพิจารณาขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเรื่องเกี่ยวข้องอื่นๆ ที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำเสนอ เป็นต้น


ข่าวโดย : นายบวรศักดิ์ สาลีฉันท์

ที่มา >>>https://www.obec.go.th/archives/902506<<<