การประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 23/2567

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 23/2567 โดยมี นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ.  นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. รวมถึงที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ นำโดย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) และนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขับเคลื่อนนโยบาย ‘เรียนดี มีความสุข’ ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน สร้างโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนและผู้ปกครองมีสุขนั้น

สพฐ. จึงได้จัดประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. โดยตั้งเป้าหมายระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารของแต่ละสำนักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันแบบ One Team เพื่อเร่งนำนโยบายไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานแก่ รมว.ศธ. และ รมช.ศธ. ให้ทราบต่อไป

สำหรับการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 23/2567 ได้หารือข้อราชการที่สำคัญ อาทิ การเตรียมการชี้แจงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 รายงานผลการขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. การรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการอำนวยการฯ เรื่องการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2567 การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”  ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 6 เดือน แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษาของสามเณร การตอบกระทู้ของนายกรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎร การรายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น


ข่าวโดย : นางสาวฐิติมา ชาลีกุล

ที่มา >>>สพฐ. เดินหน้าเรียนดีมีความสุข ประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 23/2567 – สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | (obec.go.th)<<<

การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2567

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งมีศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประธาน กพฐ.) เป็นประธานในการประชุม โดยว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. โดยมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และผู้บริหารสำนักต่างๆ ของ สพฐ. เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ และร่วมประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

.

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการหารือข้อราชการและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านการศึกษาของ สพฐ. โดยมีประเด็นหารือที่น่าสนใจ อาทิ การปรับหลักสูตรของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) ให้เป็น Basic Literacy การรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ ในสังกัด สพฐ. การนำเสนอนโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การนำเสนอ (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงาน ธนาคารหน่วยกิตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบการศึกษาในระบบ และพิจารณาการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น


ข่าวโดย : สุชัญญา ขมเทศ

ที่มา >>>ผู้บริหาร สพฐ. ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2567 – สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | (obec.go.th)<<<