การประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 28/2566

 วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ได้รับมอบหมายจาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ให้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 28/2566 โดยมี นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. รวมถึงผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

.
สำหรับการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 28/2566 ได้หารือข้อราชการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล) ที่ต้องการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง สร้างโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนงานในแต่ละด้านของคณะกรรมการฯที่ สพฐ. ได้ตั้งขึ้นมา รวม 9 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการขับเคลื่อนการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการขับเคลื่อนการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง คณะกรรมการขับเคลื่อน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนการมีรายได้ระหว่างเรียน คณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาด คณะกรรมการขับเคลื่อนการคัดเลือกแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาด้วยวิธีพิเศษ คณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาส และคณะกรรมการควบคุม กำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย นอกจากนี้ ยังได้หารือเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ อีกด้วย
.
ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันแบบ One Team เพื่อเร่งนำนโยบายไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานให้ รมว.ศธ. รับทราบต่อไป


ข่าวโดย : นายบวรศักดิ์ สาลีฉันท์

ที่มา >>>สพฐ. ประชุมผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 28/2566 ขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” อย่างต่อเนื่อง – สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | (obec.go.th)<<<

การประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 27/2566

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) มอบหมายให้ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 27/2566 โดยมี นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธํารง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ นำโดย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) และนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขับเคลื่อน นโยบาย ‘เรียนดี มีความสุข’ ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน สร้างโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนและผู้ปกครองมีสุขนั้น

สพฐ. จึงได้จัดประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. โดยตั้งเป้าหมายระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารของแต่ละสำนักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันแบบ One Team เพื่อเร่งนำนโยบายไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานแก่ รมว.ศธ. ให้ทราบต่อไป

สำหรับการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 27/2566 ได้หารือข้อราชการ อาทิ การรายงานการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนงานในแต่ละด้านทั้ง 9 คณะ แผนการจัดงานปีใหม่ Soft Power การขอรับงบประมาณอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2567 เป็นต้น


ข่าวโดย : นางสาวฐิติมา ชาลีกุล

ที่มา >>>สพฐ. เดินหน้าเรียนดีมีความสุข ประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 27/2566 – สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | (obec.go.th)<<<

การประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 26/2566

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 26/2566 โดยมี นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ นำโดย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) และนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขับเคลื่อน นโยบาย ‘เรียนดี มีความสุข’ ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน สร้างโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนและผู้ปกครองมีสุขนั้น

สพฐ. จึงได้จัดประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. โดยตั้งเป้าหมายระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารของแต่ละสำนักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันแบบ One Team เพื่อเร่งนำนโยบายไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานแก่ รมว.ศธ. ให้ทราบต่อไป

สำหรับการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 26/2566 ได้หารือข้อราชการ อาทิ การรายงานการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนงานในแต่ละด้านทั้ง 9 คณะ การรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การรายงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การดำเนินการจัดงานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแผนการจัดงานปีใหม่ Soft Power เป็นต้น


ข่าวโดย : นางสาวฐิติมา ชาลีกุล

ที่มา >>>สพฐ. เดินหน้าเรียนดีมีความสุข ประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 26/2566 – สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | (obec.go.th)<<<