การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2566

 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประธาน กพฐ.) เป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือข้อราชการและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของ สพฐ. โดยมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2566 ซึ่งมี เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ ควบคู่การประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting

.
ทั้งนี้ ในการประชุมมีประเด็นหารือที่น่าสนใจ อาทิ ร่างกฎกระทรวงจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. …. รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นต้น