กพฐ.


อำนาจหน้าที่
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอแนะในการออกระเบียบหลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานของสำนักงาน  นอกจากนั้น  ยังมีหน้าที่ให้ความเห็นหรือให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือ
คณะรัฐมนตรี
และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย


The Basic Education Commission (OBEC) is responsible for proposing policies, development plans and the Basic Education
Core Curriculum in line with the National Economic and Social Development Plan and the National Scheme of Education: mobilization of resources, monitoring, inspection and evaluation of the basic education. Furthermore, OBEC aims to propose regulations and announcements regarding OBEC office managements .In addition, OBEC aims to provide opinions or advice for Minister of Education or cabinet, and perform other tasks
in accordance with what are specified in the laws or assigned by Minister of Education.

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดที่ 5

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดที่ 4


ประธาน       1. นายปิยบุตร  ชลวิจารณ์                             25 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2562
                    2. รองศาสตราจารย์เอกชัย  กี่สุขพันธ์          9  มกราคม 2562 - 24 กรกฎาคม 2564

 

 

*** หมายเหตุ 
1. รองศาสตราจารย์เอกชัย  กี่สุขพันธ์  ประธาน กพฐ       แทน   นายปิยบุตร  ชลวิจารณ์ (ลาออก)
2. นายวิริยะ  ฤาชัยพานิชย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ         แทน  นางแสงระวี  วาจาวุทธ (ลาออก)
3. นายอนุชาติ  พวงสำลี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ            แทน รศ. เอกชัย กี่สุขพันธ์
4. พระพรหมบัณฑิต                                                             แทน  พระพรหมดิลก

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดที่ 3
                                                                       ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง กพฐ.


คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดที่ 2

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดที่ 1


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น