การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 6/2566

 

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประธาน กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 6/2566 โดยมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 6/2566 ซึ่งมี เพื่อหารือข้อราชการและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของ สพฐ.  เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ ควบคู่การประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting

ทั้งนี้ ในการประชุมมีประเด็นหารือที่น่าสนใจ อาทิ ความก้าวหน้าการดำเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและพัฒนานักเรียน (Q-info) หรือ Quality Information / ระบบสารสนเทศคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ ได้แก่ บริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน รายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 การพิจารณาขยายชั้นเรียน รวมสถานศึกษา และเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น

ข่าวโดย : นางสาวฐิติมา ชาลีกุล
https://www.obec.go.th/archives/843792